Vấn đề về nước

Cho dù bạn gặp một vấn đề về nước đơn lẻ hay nhiều vấn đề về nước với các chất gây ô nhiễm cạnh tranh, các chuyên gia xử lý nước của US Water System đều có giải pháp cho mọi vấn đề về nước.

300 năm kinh nghiệm tổng hợp.

CẶN CỨNG

SẮT(GỈ)

Lưu huỳnh

PFAS

HÓA CHẤT

CLO

CHLORAMINE

TANNIN

METHANE

PHÓNG XẠ

TRẦM TÍCH

CHÌ

NITRATE – NITRITE

RADON

NƯỚC A XÍT

BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ NGUỒN NƯỚC CỦA MÌNH?

Bạn có nghĩ rằng bạn có thể gặp vấn đề về chất lượng nước nhưng không biết chính xác vấn đề là gì?
Chúng tôi đã tạo một hình ảnh dễ hiểu để giúp xác định các vấn đề về nước của bạn.

Xem giải pháp