Đạo luật Nước uống an toàn (SDWA)

Bảo vệ nước uống của Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu của EPA. EPA đã thiết lập các tiêu chuẩn nước uống bảo vệ đối với hơn 90 chất gây ô nhiễm, bao gồm các quy định về nước uống được ban hành kể từ khi sửa đổi năm 1996 cho “Đạo luật nước uống an toàn” nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hơn 92 phần trăm dân số được cung cấp bởi hệ thống nước cộng đồng luôn nhận được nước uống đáp ứng mọi tiêu chuẩn dựa trên sức khỏe.

Tóm tắt Đạo luật nước uống an toàn SDWA

Đạo luật nước uống an toàn (SDWA) được thành lập để bảo vệ chất lượng nước uống ở Hoa Kỳ. Luật này tập trung vào tất cả các vùng nước thực sự hoặc có khả năng được thiết kế để sử dụng cho việc uống, cho dù từ nguồn trên mặt đất hay dưới lòng đất.

  • Đạo luật cho phép EPA thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu để bảo vệ nước máy và yêu cầu tất cả các chủ sở hữu hoặc người vận hành hệ thống nước công cộng phải tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản (liên quan đến sức khỏe) này.
  • Các sửa đổi năm 1996 đối với SDWA yêu cầu EPA phải xem xét đánh giá rủi ro và chi phí chi tiết, và khoa học được đánh giá ngang hàng tốt nhất hiện có, khi phát triển các tiêu chuẩn này.
  • Chính quyền các bang, có thể được chấp thuận để thực hiện các quy tắc này cho EPA, cũng khuyến khích việc đạt được các tiêu chuẩn thứ cấp (liên quan đến phiền toái).
  • Theo Đạo luật, EPA cũng thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho các chương trình của nhà nước để bảo vệ các nguồn nước uống dưới lòng đất khỏi bị đe dọa do bơm chất lỏng vào lòng đất.

Tuân thủ và thực thi Đạo luật nước uống an toàn

  • Giám sát việc tuân thủ Đạo luật nước uống an toàn: điều tra và kiểm tra
  • Thực thi nước

 

Chia sẻ bài đăng này

Hotline: 0989.204.876